Sažetak specijalnog izveštaja IPCC – Klimatske promene i zemlja – dostupan na srpskom jeziku

Ovaj izveštaj razmatra flukseve gasova sa efektom staklene bašte (eng. Greenhouse Gasses – GHG) u kopnenim ekosistemima, korišćenje zemlje i održivo upravljanje zemljom u vezi sa adaptacijom na klimatske promene i njihovom mitigacijom, dezertifikacijom, degradacijom zemlje i prehrambene sigurnosti. Prevod na srpski jezik je urađen u okviru projekta „Uspostavljanje okvira transparentnosti prema Sporazumu iz Pariza“, koji sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine uz tehničku podršku Programa UN za razvoj i finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu. Stručnu lekturu teksta na srpskom jeziku je uradila dr Ana Vuković Vimić, uz napomenu da u slučaju nedoumica važeće je originalno izdanje na engleskom jeziku koje je dostupno na: https://www.ipcc.ch, kao i prateći rečnici IPCC izveštaja.

Rešenja zasnovana na prirodi za klimatske promene i potencijal za njihovu implementaciju u Srbiji

Rešenja zasnovana na prirodi su akcije za zaštitu, održivo upravljanje i obnavljanje prirodnih ili modifikovanih ekosistema koje odgovaraju na delotvoran i adaptivan način na društvene izazove, istovremeno obezbeđujući koristi za dobrobit ljudi i biodiverziteta.

 

 

 

 

Finansiranje u oblasti klimatskih promena

Studija daje uvid u veličinu i strukturu rashoda u vezi sa klimatskim promenama i daje preporuke za uvođenje klimatskih aproprijacija u budžetima. Predstavlja još jedan korak ka postizanju ciljeva kojima Srbija teži kroz međunarodne procese u oblasti klimatskih promena i usklađivanje sa klimatskom politikom EU. Studija predstavlja dijagnostičku procenu osmišljenu za merenje stepena u kojem su lokalni sistem upravljanja javnim finansijama (PFM) i sve njegove povezane podkomponente, sposobne da podrže ispunjenje ciljeva klimatskih politika, kroz efikasno praćenje rashoda u toj oblasti. Sa druge strane, studija pruža analitičke osnove za reforme u domenu izgradnje potrebnih kapaciteta, kao i efikasnije raspodele ljudskih i finansijskih resursa radi postizanja boljih rezultata u borbi protiv klimatskih promena.Cilj studije je da pruži detaljnije informacije o tome koliko država ulaže u klimatske akcije i kako da se omogući bolje praćenje tih ulaganja radi efikasnijeg planiranja i veće učinkovitosti.

 

 

 

Prvi koraci ka pravednoj tranziciji

 

Tranzicija u pravcu niskougljeničnog razvoja je u toku i očekuje se njeno ubrzavanje širom sveta.

Ovaj izveštaj pruža osnovne analize ka pravednoj tranziciji u Srbiji ne zaboravljajući nikoga iz regiona i zajednica zavsinih od uglja.

 

 

Sažetak specijalnog izveštaja IPCC – Globalno zagrevanje od 1,5°C – dostupan na srpskom jeziku

 

U ovom Sažetku za kreatore politike (eng. Summary for Policymakers – SPM) predstavljeni su ključni zaključci Specijalnog izveštaja koji su zasnovani na raspoloživoj naučnoj, tehničkoj i socio-ekonomskoj literaturi relevantnoj za globalno zagrevanje od 1,5°C i za poređenje između globalnog zagrevanja za 1,5°C i 2°C u odnosu na predindustrijsko doba. Stepen pouzdanosti svakog od ključnih zaključka izražen je na način koji se koriste u sklopu IPCC jednoznačno definisanih izraza za verovatnoće. Naučna osnova na kojoj se temelji svaki ključni zaključak naznačena je u referencama u okviru svakog poglavlja. U Sažetku za kreatore politike navedene su oblasti koje treba dodatno istraživati, a koje su povezane sa odgovarajućim poglavljima Izveštaja. Stručnu lekturu teksta na srpskom jeziku je uradio prof. dr Vladimir Đurđević, uz napomenu da u slučaju nedoumica važeće je originalno izdanje na engleskom jeziku koje je dostupno na IPCC website

 

 

 

Studija o socio-ekonomskim aspektima klimatskih promena u Republici Srbiji

 

Posledice koje klimatske promena imaju na globalnu ekonomiju i društvo su već vidljive. Ova studija se fokusira na uticaj koje klimatske promene ostavljaju na srpsko društvo i ekonomiju. Studija navodi da je taj uticaj na prirodne sisteme i ekonomske sektore u Srbiji veoma značajan i naglašava potrebu za adaptacijom na klimatske promene i za redukcijom emisija gasova sa efektom staklene bašte. Ovakva studija se po prvi put sprovodi u Republici Srbiji.

 

 

 

 

Rešenja zasnovana na prirodi u Republici Srbiji

U okviru UNDP-GEF projekta „Uspostavljanje okvira transparentnosti prema Sporazumu iz Pariza“ koji sprovodi Ministarstvo zaštite životne sredine uz tehničku podršku UNDP i finansijsku podršku GEF, pripremljena je prva studija o korišćenju prirodnih potencijala u odgovoru na izazove klimatskih promena u Srbiji.

Studija Rešenja zasnovana na prirodi u Republici Srbiji – o korišćenju prirodnih potencijala u odgovoru na izazove klimatskih promena, je zasnovana na sveobuhvatnoj analizi koja je sprovedena u cilju utvrđivanja i procene različitih rešenja zasnovanih na prirodi (RZP), njihovih veza sa posledicama klimatskih promena, kao i njihove primenjivosti i značaja za Republiku Srbiju. Ova Studija bi trebalo da doprinese izveštajima koje je Srbija u obavezi da podnese prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime (UNFCCC) i Evropskoj uniji (EU), te generalnom povećanju svesti o efektima klimatskih promena a time i opštim naporima Vlade Republike Srbije u borbi protiv klimatskih promena. Primenom RZP može se doprineti rešavanju raznih društvenih izazova. Ova rešenja, kada se primenjuju strateški i opravdano, mogu da predstavljaju niskorizična, niskobudžetna i nezahtevna rešenja za mnoge prirodne katastrofe i efekte izazvane klimatskim promenama.

 

 

 

Uticaji promene klime na srpsku poljoprivredu

Izveštaj Uticaji promene klime na srpsku poljoprivredu analizira uticaj osmotrenih klimatskih promena na poljoprivredu u Srbiji i projekcije uticaja buduće klime na osnovu različitih scenarija budućih emisija. Poljoprivreda je posebno ranjiva na klimatske promene, s obzirom da ova proizvodnja predstavlja „fabriku pod nebom“. U poljoprivredi posebno je ugrožena biljna proizvodnja (ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo), takođe stočarstvo i ribarstvo, a preko njih i prehrambena proizvodnja.

 

 

 

 

 

 

Osmotrene promene klime u Srbiji i projekcije buduće klime

Analiza osmotrenih klimatskih promena na teritoriji Republike Srbije pokazala je da trend porasta temperature vremenom postaje sve veći. U januaru 2019. Republički Hidrometeorološki Zavod je saopštio da je 2018. godina bila najtoplija od kada postoje merenja u Republici Srbiji. Tokom poslednjih decenija promene u klimatskim uslovima su bili povoljni i za češću pojavu suše, dok se sve više padavina izlučuje tokom intenzivnijih padavinskih događaja. Analiza budućih klimatskih promena pokazuje opseg mogućih budućih klimatskih uslova u zavisnosti od budućih emisija gasova staklene bašte i reagovanja klimatskog sistema na ove promene. Na teritoriji Republike Srbije očekuje se da će temperatura nastaviti da raste do kraja ovog veka do vrednosti koje je su prosečno više za oko 3 do 5°C u odnosu na temperature sredine prošlog veka. Ovakve promene izazivaju još veću destabilizaciju klimatskog sistema i progresivnu promenu klimatskih uslova povoljnih za pojavu ekstremnih toplotnih talasa, jakih sušnih epizoda i povećanje akumulacija padavina tokom ekstremnih događaja.

 

 

 

Strategija komunikacije za oblast klimatskih promena

Strategija komunikacije za oblast klimatskih promena daje smernice i preporuke kako da se iskomuniciraju dve glavne komponente u borbi protiv klimatskih promena: mitigacija, koja se bavi uzrocima globalnog zagrevanja i koja za cilj ima smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i adaptacija, komponenta koja se bavi uticajem klimatskih promena na društvo, ekonomiju i životnu sredinu i promoviše aktivnosti koje smanjuju ranjivost zajednica pre svega na ekstremne vremenske uslove.

 

 

Drugi izveštaj Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime

Republika Srbije je u oktobru 2017. godine dostavila Drugi izveštaj Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime.

 

 

 

 

 

 

Prvi Dvogodišnji ažurirani izveštaj R. Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime

Republika Srbija je u februaru 2016. godine dostavila prvi Dvogodišnji ažurirani izveštaj R. Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime.

Vodič kroz održivu urbanu mobilnost

U okviru projekta „Podrška održivom saobraćaju u gradu Beogradu“,koji zajednički sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Grad Beograd, pripremljen je “ Vodič kroz održivu urbanu mobilnost”.

Svrha ovog vodiča jeste da obezbedi smernice za razvoj i integraciju planova i mera za održivu urbanu mobilnost. Ciljna grupa ovog Vodiča su kreatori politike, opštinske vlasti, akteri i stručnjaci koji će raditi na pitanjima održive urbane mobilnosti. Sadržaj predstavljen u ovom vodiču je u skladu sa strateškom politikom EU i smernicama o održivoj urbanoj mobilnosti i transportu, koje su usmerene na izradu i sprovođenje isplativih rešenja za postizanje ciljeva i principa održive urbane mobilnosti.

Održivi saobraćaj i emisije gasova sa efektom staklene bašte u Beogradu

U okviru projekta „Podrška održivom saobraćaju u gradu Beogradu“,koji zajednički sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Grad Beograd, pripremljen je izveštaj: „Održivi saobraćaj i emisije gasova sa efektom staklene bašte“ u cilju kvantifikacije sprovedenih mera održivog saobraćaja u Beogradu na smanjenje GHG emisija iz drumskog saobraćaja.

Zagrevanje useva-kako odgovoriti?

Publikacija „Zagrevanje useva – kako odgovoriti: uticaji promene klime na srpsku poljoprivredu“ objavljena je u saradnji UNDPa i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu.

U predgovoru izveštaja Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr. Snežana Bogosavljević Bošković istakla je: „ Materijal u ovom dokumentu potiče iz ekspertskog izveštaja pod nazivom “Procena osetljivosti i mere prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u sektoru poljoprivrede u Republici Srbiji”. Poruka tog izveštaja, kao i ove publikacije namenjene svim zaposlenim u sektoru, ali i najširoj javnosti, je sasvim jasna: moramo nastaviti da radimo na međunarodnom planu da bismo postigli efektivan dogovor o smanjenju emisija, a u isto vreme sprovesti niz mera prilagođavanja na nove klimatske uslove. Ove mere podrazumevaju ne samo edukaciju i obuku zaposlenih u poljoprivredi i stimulaciju učesnika da sprovedu mere prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove i ublažavanja štete, već i tehnološke inicijative unapređenja sistema za navodnjavanje, mere zaštite od erozije i unapređenje efikasnosti korišćenja zemljišta.”

Izveštaj je namenjen savetodavnim službama, zaposlenima u sektoru poljoprivrede, poljoprivrednim proizvođačima, ali i najširoj zainteresovanoj javnosti.

Prva studija o rodnoj ravnopravnosti i klimatskim promenama u Srbiji

U okviru UNDP-GEF projekta „Prvi dvogodišnji ažurirani izveštaj prema UNFCCC“ koji sprovodi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uz tehničku podršku UNDP i finansijsku podršku GEF, pripremljena je prva studija o rodnoj ravnopravnosti i klimatskim promenama u Srbiji.

 

Prvi nacionalni plan adaptacije na izmenjene klimatske uslove

U okviru UNDP-GEF projekta „Drugi izveštaj R. Srbije prema UNFCCC“ koji sprovodi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uz tehničku podršku UNDP i finansijsku podršku GEF, pripremljen je prvi nacionalni plan adaptacije na izmenjene klimatske uslove.

Klimatske promene i zdravlje

U okviru UNDP-GEF projekta „Drugi izveštaj R. Srbije prema UNFCCC“ koji je sprovelo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uz tehničku podršku UNDP i finansijsku podršku GEF, pripremljena je publikacija „Klimatske promene i zdravlje“.