Koncept Nacionalno odgovarajućih akcija mitigacije (Nationally Appropriate Mitigation Actions – skr. NAMAs) predstavlja jednu od ključnih komponenti ublažavanja klimatskih promena, na međunarodnom nivou. Koncept podrazumeva politike i akcije zemalja u razvoju na smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, a u skladu sa sopstvenim mogućnostima i različitim odgovornostima.

Sam termin NAMAs (Nationally Appropriate Mitigation Action), u zvaničnim dokumentima Okvirne konvencije UN o promeni klime (UNFCCC), prvi put se pojavljuje u Akcionom planu sa Balija (2007. godina). Akcioni plan sa Balija se zasniva na četiri koncepta, kao osnove borbe protiv klimatskih promena, i to: (i) Mitigacija (ii) Adaptacija (iii) Tehnologije i (iv) Finansiranje, sa NAMAs kao ključnim delom mitigacije. Akcioni plan sa Balija uvodi NAMAs kao koncept smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) za industrijski razvijene i zemlje u razvoju, ali nastavak pregovaračkog procesa pod Okvirnom konvencijom UN o promeni klime definiše NAMAs, kao akcije ublažavanja klimatskih promena samo u zemljama u razvoju. U osnovi ideja je da NAMAs akcije budu deo strategija i politika razvoja sa malim emisijama ugljen dioksida.

Nacionalno odgovarajuće akcije mitigacije predstavljaju dobrovoljne mere usmerene na ublažavanje klimatskih promena koje usvajaju pojedine zemlje. U međunarodnim pregovorima pod Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o promeni klime (u daljem tekstu: UNFCCC), koncept NAMA je prvi put uveden na 13. Konferenciji država članica (COP), održanoj na Baliju, Indonezija, 2007. godine. NAMA predstavlja deo unapređenih nacionalnih akcija ublažavanja klimatskih promena u zemljama u razvoju u kontekstu održivog razvoja. Ove akcije moraju biti podržane i omogućene korišćenjem tehnologija, finansiranjem i jačanjem kapaciteta na način koji se može meriti, izveštavati i verifikovati.  Napori realizovani kao NAMA mogu uključivati projekte, planove, programe ili strategije za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte na nacionalnom ili regionalnom nivou, i biraju se i sprovode na osnovu prioriteta svake zemlje uzimajući u obzir i dugoročne nacionalne strategije razvoja i planove.

Srbija je do sada razvila 12 NAMA projekata i podnela NAMA registru Sekretarijata Konvencije. Cilj NAMA registra je evidencija NAMA projekata, kako u cilju obezbeđivanja dostupne pomoći u vidu finansiranja, prenosa tehnologija i jačanja kapaciteta, tako i za prepoznavanje istih. Za više informacija posetite internet stranicu NAMA registra.