Iako EU čini značajan napredak u pogledu postizanja klimatskih I energetskih ciljeva do 2020. godine, neophodan je integrisani politički okvir za period do 2030. god. radi obezbeđivanja koordiniranog pristupa među svim državama članicama.

U oktobru 2014. godine, EU lideri su postigli sporazum oko političkog okvira za 2030. godinu za oblast klime i energije, koji treba da učini ekonomski i energetski sistem EU kompetitivnijim, bezbednijim i održivim i koji će omogućiti napredak u ostvarivanju privrednog razvoja sa niskim emisijama ugljendioksida.
Ključni ciljevi okvira 2030 su:

  • smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte za najmanje 40%
  • povećanje udela obnovljive energije za najmanje 27%
  • povećanje energetske efikasnosti za najmanje 27%

Ovaj okvir takođe ima za cilj izgradnju kompetitivnog i bezbednog energetskog sistema koji treba da omogući pristupačnu energiju za sve potrošače, poveća bezbednost snadbevanja EU energijom, smanji zavisnost od uvoza energije i obezbedi nove mogućnosti za razvoj i zapošljavanje.

Smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte za najmanje 40%

Glavni cilj okvira predstavlja obaveza smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte na nivou EU za najmanje 40% ispod nivoa iz 1990. do 2030. godine.
Ovaj cilj treba da obezbedi da se EU nađe na isplativnom putu ka ispunjenju sveopšteg cilja o smanjenju emisija za bar 80% do 2050. godine. Da bi se postigao cilj od 40%, sektori koji potpadaju pod EU ETS sistem treba da smanje emisije za 43% u poređenju sa 2005. godinom. Emisije iz sektora koji nisu uključeni u EU ETS treba da smanje emisije za 30% ispod nivoa iz 2005. godine, što svakako mora biti preneto i u nacionalne ciljeve.

Povećanje udela obnovljive energije za najmanje 27%

Evropski savet usvoio je obavezu povećanja udela obnovljive energije za najmanje 27% u ukupnoj potrošnji energije na nivou EU do 2030. godine, što ima ključnu ulogu u tranziciji ka uspostavljanju kompetitivnijeg, bezbednog i održivog energetskog sistema.

Povećanje energetske efikasnosti za najmanje 27%

Evropska komisija predložila je cilj od 30% u uštedi energije do 2030. godine, u okviru razmatranja Direktive o energetskoj efikasnosti. Evropski savet je međutim prihvatio indikaktivni cilj od 27% koji će biti revidiran 2020. godine uz uvažavanje cilja od 30%.

Reforma Sistema EU o trgovini emisijama

Sistem EU trgovine emisijama (EU ETS) biće reformisan i unapređen. Umesto opadajuće stope od 1.74% do 2020. godine, granične vrednosti emisija će opadati za 2.2% na godišnjem nivou kako bi se postigao cilj smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte od 43% do 2030. Pročitajte više o EU ETS.

EU’s 2030 Framework for Climate and Energy