Opšte informacije

Republika Srbija je ratifikovala Okvirnu konvenciju o promeni klime (UNFCCC) 2001. godine, od 2008. godine je članica Kjoto protokola u statusu zemlje u razvoju (ne-Aneks I država) i u obavezi je da redovno podnosi izveštaje koji uključuju procenu ranjivosti sektora i sistema na izmenjene klimatske uslove, proračune emisija gasova sa efektom staklene bašte, predlog mera mitigacije, kao i da uključi problem klimatskih promena u sektorske i nacionalne strategije razvoja zemlje. Srbija je do sada podnela Sekretarijatu konvencije Prvi nacionalni izveštaj (2010), Prvi dvogodišnji ažurirani (2016) i Drugi nacionalni izveštaj (2017).

Takođe, Republika Srbija je 2017.godine ratifikovala Sporazum o klimi iz Pariza. Pred COP21 u Parizu, sredinom 2015. godine Srbija je podnela Prve nameravane nacionalne doprinose smanjenju GHG emisija (INDCs) sa namerom da smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte za 9,8% do 2030, u odnosu na 1990.godinu. U okviru INDCs R. Srbija je pored mera mitigacije prikazala i mere prilagođavanja na izmenjene klimetske uslove u ključnim sektorima.

 

O projektu

Cilj projekta je uspostavljanje dvogodišnjeg ciklusa izveštavanja prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime (UNFCCC) uz unapređenje saradnje i razmene informacija izmedju ministarstava i agencija, industrije, naučnog sektora i organizacija civilnog društva u oblasti klimatskih promena. Glavni rezultat projekta je priprema i podnošenje izveštaja Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime.

Trajanje projekta:  Januar 2018 – Decembar 2021

Donator: Globalni fond za životnu sredinu

Budžet projekta: $ 852,000

 

Očekivani rezultati

Pripremljeni nacionalni inventari gasova sa efektom staklene bašte (GHG) za period 2010- 2018;

Predloženi scenariji ublažavanja klimatskih promena (mitigacije) u skladu sa Sporazumom o klimi iz Pariza;

Osmotrene promene klime, mogući uticaji i predložene mogućnosti adaptacije na izmenjene klimatske uslove;

Identifikovane i predložene sektorske mere mitigacije i adaptacije u ključnim sektorima u skladu sa UNFCCC, Sporazumom iz Pariza, kao i procesu pristupanja EU;

Procenjen napredak spovođenja mera mitigacije i adaptacije predloženih u prethodnim izveštajima prema UNFCCC;

Unapređena koordinacija aktivnosti i mera u obalstima klimataskih promena i smanjenja rizika od katastrofa na nacionalnom i lokalnom nivou;

Aktivnosti u oblasti klimatskih promena integrisane u druge sektorske politike (poljopivreda, upravljanje vodnim resursima, šumarstvo, zaštita biodiverziteta, energetika, saobraćaj, upravljanje otpadom, industrija, itd.);

Ojačani kapaciteti za sprovođenje aktivnosti u oblasti klimatskih promena;

Drugi dvogodišnji ažurirani izveštaj i Treći nacionalni izveštaj podnet sekretarijatu Konvencije.