Uticaji promene klime na srpsku poljoprivredu

Izveštaj Uticaji promene klime na srpsku poljoprivredu analizira uticaj osmotrenih klimatskih promena na poljoprivredu u Srbiji i projekcije uticaja buduće klime na osnovu različitih scenarija budućih emisija. Poljoprivreda je posebno ranjiva na klimatske promene, s obzirom da ova proizvodnja predstavlja „fabriku pod nebom“. U poljoprivredi posebno je ugrožena biljna proizvodnja (ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo), takođe stočarstvo i ribarstvo, a preko njih i prehrambena proizvodnja.

Osmotrene promene klime u Srbiji i projekcije buduće klime

Analiza osmotrenih klimatskih promena na teritoriji Republike Srbije pokazala je da trend porasta temperature vremenom postaje sve veći. U januaru 2019. Republički Hidrometeorološki Zavod je saopštio da je 2018. godina bila najtoplija od kada postoje merenja u Republici Srbiji. Tokom poslednjih decenija promene u klimatskim uslovima su bili povoljni i za češću pojavu suše, dok se sve više padavina izlučuje tokom intenzivnijih padavinskih događaja. Analiza budućih klimatskih promena pokazuje opseg mogućih budućih klimatskih uslova u zavisnosti od budućih emisija gasova staklene bašte i reagovanja klimatskog sistema na ove promene. Na teritoriji Republike Srbije očekuje se da će temperatura nastaviti da raste do kraja ovog veka do vrednosti koje je su prosečno više za oko 3 do 5°C u odnosu na temperature sredine prošlog veka. Ovakve promene izazivaju još veću destabilizaciju klimatskog sistema i progresivnu promenu klimatskih uslova povoljnih za pojavu ekstremnih toplotnih talasa, jakih sušnih epizoda i povećanje akumulacija padavina tokom ekstremnih događaja.

Strategija komunikacije za oblast klimatskih promena

Strategija komunikacije za oblast klimatskih promena daje smernice i preporuke kako da se iskomuniciraju dve glavne komponente u borbi protiv klimatskih promena: mitigacija, koja se bavi uzrocima globalnog zagrevanja i koja za cilj ima smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i adaptacija, komponenta koja se bavi uticajem klimatskih promena na društvo, ekonomiju i životnu sredinu i promoviše aktivnosti koje smanjuju ranjivost zajednica pre svega na ekstremne vremenske uslove.

Drugi izveštaj Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime

Republika Srbije je u oktobru 2017. godine dostavila Drugi izveštaj Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime.

Prvi Dvogodišnji ažurirani izveštaj R. Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime

Republika Srbija je u februaru 2016. godine dostavila prvi Dvogodišnji ažurirani izveštaj R. Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime.

Vodič kroz održivu urbanu mobilnost

U okviru projekta „Podrška održivom saobraćaju u gradu Beogradu“,koji zajednički sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Grad Beograd, pripremljen je “ Vodič kroz održivu urbanu mobilnost”.

Svrha ovog vodiča jeste da obezbedi smernice za razvoj i integraciju planova i mera za održivu urbanu mobilnost. Ciljna grupa ovog Vodiča su kreatori politike, opštinske vlasti, akteri i stručnjaci koji će raditi na pitanjima održive urbane mobilnosti. Sadržaj predstavljen u ovom vodiču je u skladu sa strateškom politikom EU i smernicama o održivoj urbanoj mobilnosti i transportu, koje su usmerene na izradu i sprovođenje isplativih rešenja za postizanje ciljeva i principa održive urbane mobilnosti.

Održivi saobraćaj i emisije gasova sa efektom staklene bašte u Beogradu

U okviru projekta „Podrška održivom saobraćaju u gradu Beogradu“,koji zajednički sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Grad Beograd, pripremljen je izveštaj: „Održivi saobraćaj i emisije gasova sa efektom staklene bašte“ u cilju kvantifikacije sprovedenih mera održivog saobraćaja u Beogradu na smanjenje GHG emisija iz drumskog saobraćaja.

Zagrevanje useva-kako odgovoriti?

Publikacija „Zagrevanje useva – kako odgovoriti: uticaji promene klime na srpsku poljoprivredu“ objavljena je u saradnji UNDPa i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu.

U predgovoru izveštaja Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr. Snežana Bogosavljević Bošković istakla je: „ Materijal u ovom dokumentu potiče iz ekspertskog izveštaja pod nazivom “Procena osetljivosti i mere prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove u sektoru poljoprivrede u Republici Srbiji”. Poruka tog izveštaja, kao i ove publikacije namenjene svim zaposlenim u sektoru, ali i najširoj javnosti, je sasvim jasna: moramo nastaviti da radimo na međunarodnom planu da bismo postigli efektivan dogovor o smanjenju emisija, a u isto vreme sprovesti niz mera prilagođavanja na nove klimatske uslove. Ove mere podrazumevaju ne samo edukaciju i obuku zaposlenih u poljoprivredi i stimulaciju učesnika da sprovedu mere prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove i ublažavanja štete, već i tehnološke inicijative unapređenja sistema za navodnjavanje, mere zaštite od erozije i unapređenje efikasnosti korišćenja zemljišta.”

Izveštaj je namenjen savetodavnim službama, zaposlenima u sektoru poljoprivrede, poljoprivrednim proizvođačima, ali i najširoj zainteresovanoj javnosti.

Prva studija o rodnoj ravnopravnosti i klimatskim promenama u Srbiji

U okviru UNDP-GEF projekta „Prvi dvogodišnji ažurirani izveštaj prema UNFCCC“ koji sprovodi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uz tehničku podršku UNDP i finansijsku podršku GEF, pripremljena je prva studija o rodnoj ravnopravnosti i klimatskim promenama u Srbiji.

Prvi nacionalni plan adaptacije na izmenjene klimatske uslove

U okviru UNDP-GEF projekta „Drugi izveštaj R. Srbije prema UNFCCC“ koji sprovodi Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uz tehničku podršku UNDP i finansijsku podršku GEF, pripremljen je prvi nacionalni plan adaptacije na izmenjene klimatske uslove.

Klimatske promene i zdravlje

U okviru UNDP-GEF projekta „Drugi izveštaj R. Srbije prema UNFCCC“ koji je sprovelo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine uz tehničku podršku UNDP i finansijsku podršku GEF, pripremljena je publikacija „Klimatske promene i zdravlje“.